SLEVA -5% S KÓDEM TEPLO24 NA VEŠKERÝ KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „
OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „
Zákon o ochraně spotřebitele“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen také jako (dále jen „VOP“) upravují vzájemný vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu obchodní společnosti:

 

Aplomo s.r.o.

se sídlem Slovany 3051 455, Dvůr Králové nad Labem, 54401, Česká republika

IČ: 60110023, DIČ: CZ60110023

sp.zn.: C 5373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

(dále jen „Prodávající“ nebo „Aplomo“).

 

I.

Základní ustanovení

 1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.aplomo-koupelny.cz (dále jen „Webový portál“).

 2. Kupující je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“) nebo osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“.

 3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“).

 4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 6. Nedílnou součástí těchto VOP jsou Podmínky ochrany osobních údajů přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP a Podmínkami ochrany osobních údajů řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

 7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

 8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

II.

Kupní smlouva

 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

 • se již Zboží nevyrábí nebo nedodává,

 • se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

 • bylo Zboží označeno jako „Nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal.

V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.

 2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží skutečně zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

III.

Objednávka Zboží a Kupní cena

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

 2. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka musí být označeno snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

 3. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 4. Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na Webovém portálu jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění Objednávky. Objednáním Zboží již změna ceny na Webovém portále nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v Objednávce. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad - fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.

 

 

IV.

Dodání Zboží

 1. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží.

 2. Nabízené zboží, u kterého je na Webovém portále uveden status „skladem“ a dojde k potvrzení přijaté objednávky pracovníkem společnosti Aplomo, je Prodávající schopen vyexpedovat následující pracovní den.

 3. U zboží, které není skladem, se dodací doba pohybuje v rozmezí jednoho až dvou týdnů, mimořádně déle, vždy je uvedeno v informaci o dostupnosti u jednotlivých produktů na Webovém portále.

 4. U velkých zásilek jako jsou např. sprchové, masážní, parní boxy a vany si Prodávající vyhrazuje delší dodací dobu 3-4 pracovní dní (v případě platby předem se tato doba počítá od připsání fakturační částky na účet Prodávajícího.) V případě připlacení služby za expres dopravu, po potvrzení pracovníkem společnosti Aplomo se tato doba zkracuje na 2 pracovní dny. Prodej do jiných zemí probíhá dle písemného ujednání Prodávajícího a Kupujícího.

 5. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

V.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat,

 • je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

 

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 3. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. Při uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě zboží od Prodávajícího, a to buď předložením účtenky nebo faktury, popř. jiným vhodným způsobem. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží kompletní a čisté.

 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

 2. se vada projeví opakovaně,

 3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

 1. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 

VII.

Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

 2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronickou adresu Prodávajícího objednavky@aplomo.cz.

 3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

 4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

 1. o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Kupní smlouvy,

 2. o dodávce Zboží, jehož Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

 3. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 4. o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

 

 1. Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení Zboží.

VIII.

Zjednání nápravy

 1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

 1. odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo

 2. požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronického formuláře. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

 

10.2 V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.3 Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31.01.2023.